/>
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Буддийский храм

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА19 апрель 2019 чылдың
Шажын-чудулге оран-савазынга арамайлаашкын ёзулалын кожууннун Даа Лама башкызы кылып эрттирген. Келген чудукчу чонга ооредиглиг номну номчуп, сан салган. Улуг автоорук белдиринде туттунуп турар улуг Хурээвистин девискээринде ажыл, хун буруде, албан организациялар болгаш чурттакчы чоннун киржилгези-биле чоруп турар.

     
14 апрель 2019 чылдың
«ЧУРТТАП. ЫНАКШЫП. ЧОРГААРЛАНЫП ЧОР МЕН.»
Хурээ тудуунга шефтээшкин 
Хун буруде албан организациялар болгаш чурттакчы чон «Хурээ» тудуунга улуг улу-хуузун киириштирип турары оорунчуг. 
Богун Улуг-Хем кожууннун өрт кезээнин ажылчыннары 15 кижи составтыг Хурээ тудуунга ажылдап хунзээннер.

       
12 апрель 2019 чылдың
  АРЫГ-БАЖЫ СУМУНУҢ СУУР ЧАГЫРГАЗЫ

Бо хун Авыда Хурээзинге ачы-дуза чедирип суурувустун албан организация черлеринин ажылдакчылары эрестиг ажылдаан. Демдеглексээр солун, эскертинген чуул чуу болганыл дээрге, бо хун кожууннун культура килдизинден, ажыл чоктар товунден-даа дузазын кадып келген чон шупту Арыг-Бажынын чону болган. Тоогуге артар база бир солун таварылга болду.
         

31 марта 2019 года
   Орук белдиринде хурээвистинн тудуунга кожуун чагыргазынынн эр хиндиктиг чону ээлчеглиг арыглаашкынны болгаш септелгени чорутканнар.
Шупту хурээвистинн тудуунче демниг-ле чангыс-чер чуртугларым!

       

20 марта 2019 года

  Буянныг ууле, Шагаан-Арыг хоорайнын девискээринде 9 кожууннун аргыжар орук белдиринде «Хурээ» тудуун доозарынга ачы-дуза концерди, Кызылдын улусчу чогаадылга одаанда болуп эгелээн. Кожуун чагыргазыннын даргазы Рустам Май-оолович база кожууннун Даа Лама башкызы, келген чонга эки уулеге киржип келгенинге ооруп четтириишкинин илереткеннер.

      

20 марта 2019 года

  Шагаан-Арыг хоорайнын девискээринге «Хурээ» тудуун тудуп доозары-биле ачы-дуза концертти эгелээринин бертинде, кожууннун Даа Лама башкызы оргул хааржаан айдызап, ог-булезинин мурнундан дузаламчы ашказын киир суп турары.

   

15 марта 2019 года

  Бо хүн Эйлиг-Хемчилер кожуунувустуң хүрээзинде шефтеп-тур бис.

      

23 февраля 2019 года

#Субботник
День защитника Отечества в Улуг-Хемском районе решили отметить общим субботником. Руководство администрации, поселений и организаций района, в этом числе лишь мужчины, посвятили акцию началу возобновления строительства хурээ, возле города Шагонара. 
#Тыва #УлугХем #Шагонар #храм #хурээ #возобновление