/> />
ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Буддийский храм

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА"Улуг-Хем" солуну
30 авг в 15:20

Дүүн, август 29-та, интернет четкизинде «Подслушано Шагонар» деп бөлүкте «Эээйт кайы чай тонген хурээвис кайы 4 айдала хамык акша копеек чыып алдынар чоп чай тонген хурээ олла хевээр будун кожуунун ажылчыннарынын акшаларын 1 хонуктун акшазын дырткан та чеже миллион акша унген ол хирезинде ЧОК бичиидаа чуве оскерилбээн таандала.» деп чүүл үнүп келген.

«Шугум чазаарда шыгаар, шуугаар беттинде боданыр» деп, борбак баштыг кижилерге сагындырыг бар ышкажыгай. Кыдыынга олуруп алгаш «тудар» деп чугаалаарга белен болгай, а херек кырында бичии казанак бажың безин тударынга чеже акша-чарыгдал үне бээрин ону кылып турар кижилер билир. Ынчангаш, кожуунувустуң база бир чараш архитектурлуг өргээзи болурундан аңгыда, сагыш-сеткил оожургалын алыр оран-сававысты боду хол-биле кылып, удуртуп турар ус-шевер каңнакчывыс, чаңгыс чер-чурттуувус Омак Чигир-оолович-биле ужуражып, ооң бодалын силерге дамчыттывыс:

— Хүрээ тудуун харыылаар Ачы-дуза фондузунуң удуртукчузу кылдыр мени томуйлаарга, бо буянныг үүлени кылырынга харыысалгам улуг деп чүвени медереп билип, хүлээп алган мен. Тургустунган ачы-дуза фондузунуң чогуур бүгү документ-саавырын кылып, четчелеп, бүрүткелдерни эрттип, тускай саң-хөө агар санын ажыдып, интернет четкилеринде чон-биле харылзаа тудар арыннарны ажыдып, оон-даа өске ажылдарны чоруткан бис.
Фондунуң кол сорулгазы — ачы-дуза чедирилгезин мөөңнеп, ооң чарыгдалын хүрээ тудуун доозарынче дорт угландырары. Хүрээ тудуун кылырынга кандыг-даа бюджеттен тускайлаан акшаландырыышкын үндүрбес, чоннуң амы-хууда өмүнээзинден кадып дузалашкан ачы-дузазындан тудуп үндүрер деп чүвени мооң мурнунда-даа ужуражылгаларга чугаалап, солун-сеткүүлдерге тайылбырлап турган бис.

Чондан болгаш кожууннуң ажылчын коллективтерден кирген дузаламчының түңү 1054551 рубль, а ачы-дуза марафоннуг концерттен, аңаа келген ачы-буянныг чондан 520950 рубль, тус чер организацияларындан аңгыда хууда сайгарлыкчылар болгаш федералдыг, республика чергелиг ажылчын коллективтерден 1218009 рубль ачы-дуза кирген. Ниитизи-биле 2 млн.793 муң 510 рубль. Бо акшалар хары угда чаңгыс хүн агар санче шилчип келбес, уурук-сууруктап чоннуң киирген үүлези-дир. Акшаның шаа-биле тудуг материалдары садып, ол материалдарны эккеп дажыырынга машина-техника хөлезилээринге 1677077 рубльди чарыгдаан бис. Тудуг кылып эгелээрге дыка хөй тудуг дериг-херекселдери херек болгай, ону садып алыры-биле 158000 рубльди, тудугжуларның (15 кижи) ажылдаан шалың акшазын төлээринге 352000 рубльди төлевидивис. Автокран машиназын 400000 рубльга садып алдывыс. Кывар-чаар материалдар, артык кезектер садарынга 95000 рубльди, ажылчыннарның аъш-чемин садарынга 105000 рубльди чарыгдадывыс. Ниити чарыгдал 2787077 рубль. Кирген ачы-дуза чедирилгезинден 6433 рубль арткан. Тудугнуң ийиги каъдын тудуп үндүреринге 82 тонна азы 4260 штук кирпич саткаш, деңнеп-дескилеп тургаш салган бис. Дээвиирин кударынга 158 тонна бетонну куткан. Арматура демирлер дээш тудугга ажыглаар хереглеп-ле турар чүүлдеривис шаавыс-биле садып, кылып тур бис. Бо бүгү кирген, үнген чарыгдалдарны шуптузун отчеттап, дыңнадып турар мен. Чамдык буянныг кижилер, организациялар боттарының амы-хууда өмүнээзинден аъш-чемге хереглээр кылдыр эът-чемни-даа эккеп, кара-күш херек болза дузалажып, хүрээни долгандыр бок-сагын аштап, шефтээшкиннерни удаа-дараа чоруткан.

Интернет арыннарын таварыштыр «…кылып чадап-ла турар, акша-көпеегин чипкен, өскээр чарыгдапкан, тускай акшаландырыышкын бар…» деп, соора бодап турар кижилерге кысказы-биле тайылбырлап ора, бо кижилерни Хүрээвис тудуун демнежип тургаш тудуп доозуп алырынче үлүүн киириштирип, чай-хос аразында дуза кадыптар аргазын көрүп, буянныг үүлеге идепкейлиг кээп киржир боор дээрзинге бүзүреп артым. Ындыг күзелдиг чонувус оон-даа хөй дээрзинге идегеп, бистерге каттыжып кээр улусту улуг өөрүшкү-биле хүлээп алыр бис.

Кым-бир кижиге тудуп берип турар эвес, боттарывыска, келир үеде салгалдарывыс — ажы-төлүвүске чырык күзелдерни бодап тургаш шын орукче углап-баштаарынга ужур-дузалыг хүрээвисти тудуп ап турар бис дээрзин медереп билип алырын диледим.

Хүндүткел-биле, Омак ХЕРТЕК

Авансовый отчет по расходу денежных средств (пожертвований) собранных на строительство буддийского храма «Хурээ» г. Шагонар.19 апрель 2019 чылдың
Шажын-чудулге оран-савазынга арамайлаашкын ёзулалын кожууннун Даа Лама башкызы кылып эрттирген. Келген чудукчу чонга ооредиглиг номну номчуп, сан салган. Улуг автоорук белдиринде туттунуп турар улуг Хурээвистин девискээринде ажыл, хун буруде, албан организациялар болгаш чурттакчы чоннун киржилгези-биле чоруп турар.

     
14 апрель 2019 чылдың
«ЧУРТТАП. ЫНАКШЫП. ЧОРГААРЛАНЫП ЧОР МЕН.»
Хурээ тудуунга шефтээшкин 
Хун буруде албан организациялар болгаш чурттакчы чон «Хурээ» тудуунга улуг улу-хуузун киириштирип турары оорунчуг. 
Богун Улуг-Хем кожууннун өрт кезээнин ажылчыннары 15 кижи составтыг Хурээ тудуунга ажылдап хунзээннер.

       
12 апрель 2019 чылдың
  АРЫГ-БАЖЫ СУМУНУҢ СУУР ЧАГЫРГАЗЫ

Бо хун Авыда Хурээзинге ачы-дуза чедирип суурувустун албан организация черлеринин ажылдакчылары эрестиг ажылдаан. Демдеглексээр солун, эскертинген чуул чуу болганыл дээрге, бо хун кожууннун культура килдизинден, ажыл чоктар товунден-даа дузазын кадып келген чон шупту Арыг-Бажынын чону болган. Тоогуге артар база бир солун таварылга болду.
         

31 марта 2019 года
   Орук белдиринде хурээвистинн тудуунга кожуун чагыргазынынн эр хиндиктиг чону ээлчеглиг арыглаашкынны болгаш септелгени чорутканнар.
Шупту хурээвистинн тудуунче демниг-ле чангыс-чер чуртугларым!

       

20 марта 2019 года

  Буянныг ууле, Шагаан-Арыг хоорайнын девискээринде 9 кожууннун аргыжар орук белдиринде «Хурээ» тудуун доозарынга ачы-дуза концерди, Кызылдын улусчу чогаадылга одаанда болуп эгелээн. Кожуун чагыргазыннын даргазы Рустам Май-оолович база кожууннун Даа Лама башкызы, келген чонга эки уулеге киржип келгенинге ооруп четтириишкинин илереткеннер.

      

20 марта 2019 года

  Шагаан-Арыг хоорайнын девискээринге «Хурээ» тудуун тудуп доозары-биле ачы-дуза концертти эгелээринин бертинде, кожууннун Даа Лама башкызы оргул хааржаан айдызап, ог-булезинин мурнундан дузаламчы ашказын киир суп турары.

   

15 марта 2019 года

  Бо хүн Эйлиг-Хемчилер кожуунувустуң хүрээзинде шефтеп-тур бис.

      

23 февраля 2019 года

#Субботник
День защитника Отечества в Улуг-Хемском районе решили отметить общим субботником. Руководство администрации, поселений и организаций района, в этом числе лишь мужчины, посвятили акцию началу возобновления строительства хурээ, возле города Шагонара. 
#Тыва #УлугХем #Шагонар #храм #хурээ #возобновление